شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

بیمارستان رضوی مشهد

بیمارستان رضوی مشهد

مسکن مهر فرهنگیان بهشت گلبهار

مسکن مهر فرهنگیان بهشت گلبهار